Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

7/26/2015 03:30:00 μ.μ.
Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς θα έχει το κλειδί της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών πριν από τη δημοπρασία. Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου, ο αρμόδιος υπουργός για τα ΜΜΕ θα ορίσει τον τελικό αριθμό των αδειών και το ποσό έναρξης της δημοπρασίας. Οι ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας θα κληθούν να πληρώσουν για να λάβουν τη δεκαετή άδεια, ενώ θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η φορολογική ενημερότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια. Τα δε χρήματα για τις άδειες θα είναι άμεσα απαιτητά, μετά το τέλος της δημοπρασίας. Η κατάσταση, λοιπόν, ίσως δυσκολέψει για ορισμένους τηλεοπτικούς σταθμούς.


Το ΕΣΡ είναι το όργανο που θα κάνει τον έλεγχο των φακέλων και θα διενεργήσει τη δημοπρασία των αδειών αφού ψηφιστεί από τη Βουλή το σχέδιο νόμου. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες τηλεοπτικές εταιρείες, ελληνικές και ξένες, και υπό σύσταση. Η πρώτη προκήρυξη θα είναι για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και θα ακολουθήσουν οι περιφερειακοί. Οι άδειες εθνικής εμβέλειας χωρίζονται σε γενικού περιεχομένου, ενημερωτικές και μη ενημερωτικές (θεματικές).

Τα ποσά που ζητάει η κυβέρνηση είναι αυτά που έχει αναφέρει η στήλη. Θα πρέπει να υπάρχει:
  • Κεφάλαιο 8.000.000 ευρώ για εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, 5.000.000 ευρώ για εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και 2.000.000 ευρώ για μη ενημερωτικού προγράμματος. Αν δεν υπάρχει το κατατεθειμένο κεφάλαιο, θα πρέπει, σε αυτές τις συνθήκες, η τηλεοπτική εταιρεία να παρουσιάσει εγγυητική επιστολή για το υπόλοιπο ποσό.
Ο ρόλος των ιδίων κεφαλαίων είναι καθοριστικός. Όσο ισχύει η άδεια τα ίδια κεφάλαια δεν θα πρέπει να υπολείπονται του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, διαφορετικά η άδεια θα ανακαλείται. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η ασφαλιστική και η φορολογική ενημερότητα των μετόχων και των νόμιμων εκπροσώπων αλλά και η τραπεζική βεβαίωση ότι τα δάνεια εξυπηρετούνται. Και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για ορισμένους…

Το ΕΣΡ θα γνωμοδοτήσει για το κόστος της άδειας με χρονική διάρκεια 10 ετών, αλλά την απόφαση θα τη λάβει ο αρμόδιος για τα θέματα ραδιοτηλεόρασης υπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άδειες θα οριστούν στα 5.000.000 ευρώ για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικής στόχευσης και στα 2.000.000 ευρώ για τους θεματικούς. Το σχέδιο προβλέπει 400 άτομα προσωπικό για τους μεγάλους σταθμούς, 200 άτομα για τους εθνικής εμβέλειας ενημερωτικούς και 50 για τους θεματικούς.