Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

12/11/2013 05:24:00 μ.μ.
Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη δεν μετονομάζεται αλλά ον έλεγχο αποκτά μια νέα εταιρία της αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Σταύρου Ψυχάρη, η Σ.Π Ψυχάρης Μέσα Ενημερώσεως ΑΕ. 
 
Στη νέα εταιρία μεταβίβασε ο Σταύρος Ψυχάρης το σύνολο των μετοχών του ΔΟΛ που ήλεγχε μαζί με τα δικαιώματα ψήφου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με σχετική επιστολή του  γνωστοποίησε ότι την 10.12.2013 προέβη σε εξωχρηματιστηριακή πώληση 33.718.750 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, εκδόσεως της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, (μεταβολή μεγαλύτερη των 2/3 και του 3% των δικαιωμάτων ψήφου αντίστοιχα).

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, το ποσοστό συμμετοχής του διαμορφώθηκε από 100,00% σε 0,00% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας.

Αντίστοιχα η εταιρεία Σ. Π. ΨΥΧΑΡΗΣ - ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε. (ελεγχόμενη κατά 100% από τον κ. Σταύρο Π. Ψυχάρη) με σχετική επιστολή της προς την εταιρεία μας, γνωστοποίησε ότι την 10.12.2013 προέβη σε εξωχρηματιστηριακή αγορά 33.718.750 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, εκδόσεως ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, (μεταβολή μεγαλύτερη των 2/3 των δικαιωμάτων ψήφου).

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, το ποσοστό συμμετοχής της ανωτέρω εταιρείας διαμορφώθηκε από 0,00% σε 100,00% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας.